Institute for

Gender and Affect Studies

성과

[취업] 젠더·어펙트연구소 푸드문화지리지 연구팀

젠더어펙트연구소
2020-04-01
조회수 291

젠더·어펙트연구소

(49315) 부산광역시 사하구 낙동대로 550번길 37(하단동) 동아대학교 인문과학대학 S01-1105 젠더·어펙트연구소

TEL : 051-200-5782~3 E-MAIL : genderaffect@gmail.com